Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna

Klauzula Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) informuje się, że:

 • administratorem Państwa danych osobowych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A., Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, adres email: iod@funduszhipoteczny.pl (zwana dalej Spółką);
 • Spółka wyznaczyła Inspektora ochrony danych w osobie Pawła Markiewicza, z którym można się skontaktować na adres widoczny w pkt. 1 powyżej lub na adres email: iod@m3mcom.pl;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu i zakresie niezbędnym do przygotowania i przedstawienia Państwu oferty, a także na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na potencjalnej obronie, ustalaniu lub dochodzeniu ewentualnych, a niesprecyzowanych na chwilę pozyskiwania Państwa danych osobowych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO;
 • dotyczące Państwa dane osobowe nie będą udostępniane, z wyjątkiem sytuacji, gdy podanie takich danych wynikać będzie z obowiązujących przepisów prawa;
 • Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 • Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu ustania celu ich przetwarzania lub do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie;
 • przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych tj., do otrzymania od Spółki Państwa danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (możecie Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych – uprawnienie do przenoszenia danych nie dotyczy danych, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa);
 • przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 • przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
 • podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania i przedstawienia Państwu oferty;
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały procesowi zautomatyzowanego przetwarzania, nie będą także profilowane.
Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content