Relacje inwestorskie

Relacje inwestorskie

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i zarazem największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej (rent dożywotnich) w Polsce. Oferta Funduszu skierowana jest do osób starszych – Seniorów pow. 65 roku życia, którzy są właścicielami nieruchomości mieszkalnych i potrzebują dodatkowych źródeł utrzymania. Usługa świadczona przez Spółkę umożliwia Seniorowi wykorzystanie posiadanej nieruchomości i „uwolnienia” jej wartości w postaci otrzymywanych świadczeń pieniężnych. Pozwala to Seniorowi podnieść standard swojego życia i czerpać korzyści ze zgromadzonego majątku w postaci nieruchomości.

Pomimo wczesnego etapu rozwoju rynku usług hipoteki odwróconej w Polsce istnieje wiele czynników świadczących o potencjale dynamicznego rozwoju tych usług w najbliższych latach. Prognozy GUS dotyczące zmian demograficznych w Polsce wskazują na coraz szybsze starzenie się mieszkańców Polski oraz rosnący odsetek ludzi w wieku emerytalnym. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na spadek zamożności przyszłych emerytów jest pogarszająca się efektywność systemu emerytalnego.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację dwóch podstawowych celów strategicznych:

  1. wzrost liczby i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  2. utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej w Polsce

 

Specyfika i zakres działalności Spółki nie przewiduje działalności w obszarach z zakresu ESG.

Przedmiot działalności

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. jest pionierem i największą firmą działającą w obszarze hipoteki odwróconej (rent dożytownich) w Polsce. Według danych Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Fundusz Hipoteczny DOM posiada blisko 70% udział w rynku polskim. Oferta Funduszu skierowana jest do osób starszych – Seniorów pow. 65 roku życia, którzy są właścicielami nieruchomości mieszkalnych i potrzebują dodatkowych źródeł utrzymania. W zamian za dożywotnie świadczenie pieniężne wypłacane w postaci renty miesięcznej oraz dożywotnie prawo do zamieszkiwania nieruchomości Seniorzy przenoszą własność nieruchomości na Fundusz, który po śmierci Seniora zbywa nieruchomość realizując w ten sposób dodatnią marżę na sprzedaży nieruchomości.

Umowy z Seniorami zawierane są na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego dotyczących umów o dożywocie (art. 908-916 KC) i renty odpłatnej (art. 903-907 KC). Usługa hipoteki odwróconej w modelu sprzedażowym jest adresowana przede wszystkim do samotnych Seniorów, którzy nie mają spadkobierców lub nie mogą liczyć na pomoc rodziny. W związku z niskimi emeryturami takie osoby mają problemy z zaspokajaniem podstawowych potrzeb życia codziennego takich jak: opłacenie czynszu, zakup żywności czy leków. Jednocześnie często jedynym istotnym składnikiem posiadanego przez Seniora majątku jest nieruchomość.

Usługa świadczona przez Spółkę umożliwia Seniorowi wykorzystanie posiadanej nieruchomości i „uwolnienia” jej wartości w postaci otrzymywanych świadczeń pieniężnych. Pozwala to Seniorowi podnieść standard swojego życia i czerpać korzyści ze zgromadzonego majątku w postaci nieruchomości. Powyższa usługa daje możliwość dalszego zamieszkania przez Seniora w lokalu lub domu, w którym zwykle spędził większość życia. 

Opis rynku

Pomimo wczesnego etapu rozwoju rynku usług hipoteki odwróconej (rent dożywotnich) w Polsce istnieje wiele czynników świadczących o potencjale dynamicznego rozwoju tych usług w najbliższych latach. Prognozy GUS dotyczące  zmian demograficznych w Polsce wskazują na coraz szybsze starzenie się mieszkańców Polski oraz rosnący odsetek ludzi w wieku emerytalnym (udział grupy społecznej w wieku 65-85 lat wzrośnie z 12,6% w 2010 r. do 21,6% w 2029 r.).

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na spadek zamożności przyszłych emerytów jest pogarszająca się efektywność systemu emerytalnego. Mimo reformy systemu emerytalnego przejście na emeryturę będzie nadal oznaczać dla wielu emerytów pogorszenie dotychczasowej stopy życia. Nie bez znaczenia pozostają również postępujące zmiany społeczne w postaci rosnącej mobilności młodszych pokoleń i słabnących więzi rodzinnych, co zwiększa liczbę Seniorów zależnych od jedynego źródła dochodu jakim jest emerytura.

Powyższe czynniki wskazują na znaczący potencjał rozwoju usług odwróconej hipoteki w Polsce już w najbliższych kilkunastu latach. Potencjał tego rynku w Polsce ilustruje także baza ponad 2 milionów domów i mieszkań zamieszkanych przez Seniorów i stanowiących ich własność.

Strategia spółki

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w okresie kilku najbliższych lat planuje realizację dwóch podstawowych celów strategicznych:

  1. wzrost ilości i wartości zawieranych umów z nowymi klientami i uzyskanie dodatniej rentowności,
  2. utrzymanie pozycji lidera na rynku hipoteki odwróconej

Strategia Spółki zakłada stały rozwój i wzrost portfela zarządzanych nieruchomości przy zachowaniu równowagi finansowej. Zwiększanie wartości portfela nieruchomości oraz dywersyfikacja bazy klientów pozwoli Emitentowi również na ograniczenie ryzyka związanego z przyjętymi modelami statystycznymi i strukturą posiadanych nieruchomości. Zwiększenie skali działalności umożliwi wzrost efektywności wydatków związanych z promocją i reklamą oferty Funduszu.

Obecnie posiadana pozycja lidera na polskim rynku usług hipoteki odwróconej jest wynikiem znacznych kwot przeznaczanych na promocję oferty i edukację Seniorów w zakresie zalet hipoteki odwróconej. Fundusz zamierza utrzymać wiodącą pozycję na rynku i wykorzystać ją do zbudowania silnej marki o największej rozpoznawalności wśród Seniorów, co zwiększy efektywność sieci sprzedaży. Kontynuowane będą działania związane z budowaniem społeczności Seniorów (Kluby Seniora DOM) oraz promowaniem instytucji odwróconej hipoteki w mediach. Wyższa rozpoznawalność marki Funduszu wśród Seniorów może przyczynić się do osłabienia pozycji potencjalnej konkurencji ze strony dużych instytucji finansowych w przypadku wejścia w życie ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym.

STRATEGIA MARKETINGOWA

Emitent jako pionier odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym w Polsce edukuje Seniorów, media i opinię publiczną w zakresie zalet i regulacji prawnych instytucji odwróconej hipoteki. Rynek odwróconej hipoteki znajduje się w fazie konstytuowania standardów na poziomie relacji klient – instytucja. W związku z tym niezbędne są działania budujące świadomość tej usługi zarówno wśród jej adresatów (Seniorów), jak i przedstawicieli mediów, administracji publicznej czy ustawodawcy. Spółka ponosi znaczne koszty tych działań, jednakże w ten sposób zarówno zwiększa wiedzę i świadomość Seniorów, jak również utrzymuje pozycję lidera tej usługi w Polsce.

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. od momentu powstania konsekwentnie realizuje strategię budowania rozpoznawalności i renomy swojej marki u Seniorów poprzez np. kampanie telewizyjne docierające do szerokiego grona Seniorów. Dzięki temu Seniorzy identyfikują usługę odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym z marką Funduszu, co pozwala przyciągać kolejnych klientów. Dzięki aktywnemu udziałowi przedstawicieli Funduszu Hipotecznego DOM w dyskusjach na temat hipoteki odwróconej w mediach, niemal wszystkie informacje prasowe czy telewizyjne na temat usług odwróconej hipoteki podawane są ze wzmianką o firmie Funduszu.

Strategia marketingowa zakłada również aktywizowanie i budowanie społeczności Seniorów wokół marki Emitenta poprzez m. in. wydawanie kwartalnika „Życie Seniora”, tworzenie Klubów Seniora DOM oraz prowadzenie internetowej wirtyny dedykowanej Seniorom www.zycieseniora.com. Działanie te mają na celu promowanie wizerunku Spółki jako podmiotu działającego na rzecz aktywizacji Seniorów i w konsekwencji utrwalania pozytywnego odbioru jego oferty. W procesie sprzedaży usługi renty dożywotniej/odwróconej hipoteki istotną rolę odgrywa bowiem tzw. „marketing szeptany” – rekomendowanie usługi Funduszu potencjalnym klientom przez jego obecnych klientów. Seniorzy szczególnie obdarzają zaufaniem osoby w swojej grupie wiekowej: znajomych, sąsiadów, rodzinę. Powyższe działania marketingowe umożliwiają Seniorom wymianę poglądów i doświadczeń związanych ze świadczoną przez Spółkę usługą.

Obligacje

Seria A 

Obligacje 3-letnie serii A spłacone w terminie emitowane przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA (spółka zależna)

Dzień przydziału8 sierpnia 2014 roku
Dzień wykupu31 lipca 2017 roku
Oprocentowanie9% w skali roku
Wypłata odsetekkwartalnie
Nominał obligacji1.000 zł
Wielkość emisji5.000 obligacji
Wartość emisji5.000.000 zł

Terminarz wypłaty odsetek:

Nr Okresu OdsetkowegoPierwszy dzień Okresu OdsetkowegoOstatni dzień Okresu Odsetkowego
i Dzień Płatności Odsetek
1.2014-08-012014-10-31
2.2014-11-012015-01-31
3.2015-02-012015-04-30
4.2015-05-012015-07-31
5.2015-08-012015-10-31
6.2015-11-012016-01-31
7.2016-02-012016-04-30
8.2016-05-012016-07-31
9.2016-08-012016-10-31
10.2016-11-012017-01-31
11.2017-02-012017-04-30
12.2017-05-012017-07-31

Warunki emisji (pdf, rozmiar 2 MB)

Teaser (pdf, 700 KB)

Obligacje 3-letnie serii B spłacone w terminie emitowane przez Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA (spółka zależna)

Dzień przydziału17 grudnia 2014 roku
Dzień wykupu18 grudnia 2017 roku
Oprocentowanie8,5% w skali roku
Wypłata odsetekkwartalnie
Nominał obligacji1.000 zł
Wielkość emisji3.566 obligacji
Wartość emisji3.566.000 zł

Terminarz wypłaty odsetek:

Nr Okresu OdsetkowegoPoczątek Okresu OdsetkowegoKoniec Okresu OdsetkowegoDzień Płatności OdsetekData Ustalania Praw Do Odsetek
1.2014-12-172015-03-172015-03-172015-03-09
2.2015-03-172015-06-172015-06-172015-06-09
3.2015-06-172015-09-172015-09-172015-09-09
4.2015-09-172015-12-172015-12-172015-12-09
5.2015-12-172016-03-172016-03-172016-03-09
6.2016-03-172016-06-172016-06-172016-06-09
7.2016-06-172016-09-172016-09-192016-09-09
8.2016-09-172016-12-172016-12-192016-12-09
9.2016-12-172017-03-172017-03-172017-03-09
10.2017-03-172017-06-172017-06-192017-06-08
11.2017-06-172017-09-172017-09-182017-09-08
12.2017-09-172017-12-172017-12-182017-12-08

Warunki emisji (pdf, rozmiar 500 KB)

Teaser (pdf, 600 KB)

Akcjonariusze

Struktura akcjonariatu

AkcjonariuszLiczba akcjiLiczba głosówUdział w kapitale zakładowym (%)Udział w ogólnej liczbie głosów (%)
Total FIZ10 140 38710 140 38788,18%88,18%
Robert Majkowski354 709354 7093,08%3,08%
Pozostali1 004 9041 004 9048,74%8,74%
ŁĄCZNIE11 500 00011 500 000100,00%100,00%
     
SERIALiczba akcjiUdział w kapitale zakładowym (%)Liczba głosówUdział w ogólnej liczbie głosów (%)
Seria A2 250 00019,57%2 250 00019,57%
Seria B750 0006,52%750 0006,52%
Seria C600 0005,21%600 0005,21%
Seria D64 0000,56%64 0000,56%
Seria E3 000 00026,09%3 000 00026,09%
Seria F2 010 00017,48%2 010 00017,48%
Seria G1111 500 0,97%111 5000,97%
Seria H2 714 50023,60%2 714 50023,60%
ŁĄCZNIE11 500 000100,00%11 500 000100,00%

Źródło: Fundusz Hipoteczny DOM S.A., stan na 31 marca 2024 roku

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza liczy pięciu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.

W skład Rady Nadzorczej Emitenta wchodzą obecnie:
1. Tomasz Matczuk
2. Konrad Marek Łapiński
3. Robert Bogusław Przytuła
4. Marek Dybalski
5. Wojciech Kosiński

Członkowie Rady Nadzorczej wybierani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 3 lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej upływa z dniem przyjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdań finansowych Spółki za rok 2023.

Tomasz Matczuk – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, od 2004 roku radca prawny. Na początku kariery zawodowej związany z Kancelarią Prawną Vogel Zaborowski Dubiński spółka cywilna, następnie pełnił funkcję Inspektor Nadzoru Wewnętrznego w SEB Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. Od 2004 roku prowadził indywidualną praktykę zawodową prowadzoną w formie Kancelarii Radcy Prawnego. Aktualnie wspólnik w Kancelarii Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna, a także wspólnik zarządzający w Kancelarii Finansowej Matczuk i Wojciechowski Spółka Jawna. Ponadto Pan Tomasz Matczuk jest udziałowcem spółki E Plus M Sp. z o.o. Pan Tomasz Matczuk był członkiem wielu rad nadzorczych między innymi w spółkach: GO Finance S.A., GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., JAGO S.A., Trevica S.A., Hexus Capital Management Polska S.A., Copernicus Securities S.A., Altus Corporate Finance S.A. Aktualnie jest członkiem rad nadzorczych między innymi w Q Securities S.A., Enterpise Gamification Sp. z o.o., Sescom S.A.
Przewodniczący Rady Nadzorczej Fundusz Hipoteczny Dom S.A. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Konrad Marek Łapiński – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Finanse i bankowość. Na giełdzie inwestuje od 1993 r. Po zakończeniu studiów zatrudniony w Skarbiec TFI S.A. Przez pierwszy rok pracował jako analityk rynku akcji. Od stycznia 2002 r. do czerwca 2008 r. jako zarządzający funduszami związanymi z rynkiem akcji. Jego fundusze były wielokrotnie nagradzane jako najlepiej zarządzane w Polsce. Jest pomysłodawcą i współtwórcą funduszu Total FIZ S.A. – pierwszego funduszu w Polsce, który został utworzony z inicjatywy zarządzającego a nie TFI. Konrad Łapiński jest pracownikiem IPOPEMA TFI S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem TOTAL FIZ S.A., który posiada ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Prezes Zarządu TTL1 Sp. z o.o. Nie spełnia kryterium niezależności wobec powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Robert Bogusław Przytuła – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Wydziału Matematyki Uniwersytetu Warszawskiego – Zastosowania Matematyki w Finansach i Ekonomii. Po studiach od sierpnia 1998 r. zatrudniony w Wydziale Doradztwa Inwestycyjnego w Biurze Maklerskim BGś S.A., a od początku 2000 r. jako analityk akcji. Od czerwca 2003 r. do września 2008 r. pracował w Skarbiec TFI S.A. – początkowo na stanowisku analityka akcji, a później jako Dyrektor Departamentu Analiz. Robert Przytuła jest pracownikiem IPOPEMA TFI S.A. odpowiedzialnym za zarządzanie funduszem TOTAL FIZ S.A., który posiada ponad 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Członek Rady Nadzorczej w Scope Fluidics S.A., Członek Zarządu TTL1 Sp. z o.o. Nie spełnia kryterium niezależności wobec powiązań z akcjonariuszem posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

Marek Dybalski – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Politechniki Łódzkiej Wydział Mechaniczn. Studiów Podyplomowych prowadzonych przez Uniwersytet Warszawski – Zarządzanie Finansami oraz MBA prowadzonymi przez SGH oraz University Minnesota. W latach 1992-94 był współwłaścicielem Alplex s.c. W latach 1998-2002 pracował jako analityk akcji Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A., zaś 1998-2002 jako analityk finansowy w CAIB Investment Management S.A. W latach 2008-2011 był członkiem zarządu oraz jednocześnie udziałowcem 4Fin Corporate Finance Sp. z o.o. Pan Marek Dybalski był członkiem wielu rad nadzorczych między innymi w spółkach: Zakłady Mięsne DUDA S.A., LUSATIA SA, Fabryka Śrub w Łańcucie Śrubex S.A., Alma Market S.A., W. KRUK S.A., LST CAPITAL S.A., 4Fin Corporate Finance Sp. z o.o., NOVITA S.A., Coremed Sp. z o.o., Polski Koncern Mięsny DUDA S.A., LST CAPITAL S.A., Global Connect Sp. z o.o., Industry Technologies S.A., Sunshine Garden S.A., Callypso Management Sp. z o.o., Indygotech Minerals S.A. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Wojciech Kosiński – Członek Rady Nadzorczej

Posiada wykształcenie wyższe. Absolwent Maynooth University oraz University College Dublin w Irlandii.
Kariera – System Developer Apple Computer, Project Manager Berlitz International, Technology Manager oraz Operations Manager firmy zatrudniającej ponad 700 osób, Vice President of Bowne Global Solutions i Lionbridge, multinational US companies. Prezes Zarządu i wspólnik Szybko.pl Sp. z o.o. Spełnia kryteria niezależności wymienione w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Zarząd

Zarząd składa się z co najmniej jednego członka Zarządu.

W skład Zarządu Emitenta wchodzą obecnie:

  1. Robert Majkowski – Prezes Zarządu
  2. Małgorzata Rosińska – Wiceprezes Zarządu

Członkowie Zarządu wybierani są na okres wspólnej kadencji, trwającej 5 lat. Kadencja obecnego Zarządu upływa 6 maja 2026 r.

Robert Majkowski – Prezes Zarządu

Założyciel i pierwszy Prezes Zarządu związany z Funduszem Hipotecznym DOM S.A. od 2008 roku. Pracuje na polskim rynku usług finansowych od 1997 r. W latach 1997-2003 pracował dla Grupy BRE Banku – w Skarbiec TFI oraz Skarbiec Asset Management Holding m.in. na stanowisku Dyrektora Generalnego odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing funduszy inwestycyjnych i emerytalnych Skarbca. W latach 2004-2008 pracował między innymi w Sygma Bank Polska, Xelion Doradcy Finansowi, doradzał zagranicznym bankom i firmom inwestycyjnym w zakresie otwierania i prowadzenia działalności w Polsce. Współautor monografii prawniczej „Odwrócona hipoteka jako nowa usługa na rynku finansowym” oraz autor licznych publikacji z zakresu systemów emerytalnych, oszczędzania i przede wszystkim hipoteki odwróconej.

Od sierpnia 2017 roku Członek Rady Nadzorczej Q Securities S.A. Dom Maklerski, od października 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Szybko.pl Sp. z o.o.

Robert Majkowski w latach 2013-2021 pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Etyki Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Członek Zarządu European Pensions and Property Asset Release Group Ltd z siedzibą w Londynie.

Absolwent Warszawskiej SGH oraz Politechniki Świętokrzyskiej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ubezpieczeń Warszawskiej Akademii Finansów we współpracy z John Cass London Business School.

Małgorzata Rosińska – Wiceprezes Zarządu

Jest związana z Funduszem Hipotecznym DOM nieprzerwanie od 2010 roku. Od 2012 roku kieruje działem Operacyjnym i Prawnym. Od 2016 r. Prokurent samoistny Spółki. Brała udział w pracach nad projektem ustawy o dożywotnim świadczeniu pieniężnym. Ma blisko dwudziestoletnie doświadczenie zawodowe związane m.in. z obszarem prawnym (w szczególności w zakresie obrotu nieruchomościami, prawa spółek i prawa gospodarczego), operacyjnym, administracyjnym. Zanim dołączyła do zespołu Funduszu Hipotecznego DOM pracowała m.in. w Kancelarii Notarialnej Ryszarda Strzelczyka – notariusza w Warszawie na stanowisku aplikanta notarialnego. Jest absolwentką prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz aplikacji notarialnej przy Radzie Izby Notarialnej w Warszawie. W 2011 r. zdała egzamin notarialny.

Dane kontaktowe

Kontakt do Spółki
Siedziba:Warszawa
Adres:al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa
Telefon:+48 22 100 50 00
Faks:+48 22 100 50 01
Adres poczty elektronicznej:zarzad@funduszhipoteczny.pl
Adres strony internetowej produktowej:www.funduszhipoteczny.pl
Adres strony internetowej dla relacji inwestorskichwww.funduszhipoteczny.com
KONTAKT DLA MEDIÓW 

Agnieszka Żelazko

 
Telefon:+48 695 431 706
Adres poczty elektronicznej:agnieszka.zelazko@funduszhipoteczny.pl
Nazwa (firma):NWAI Dom Maklerski S.A.
Siedziba:Warszawa
Adres:ul. Nowy Świat 64, 00-357 Warszawa
Telefon:+48 22 201 97 50
Faks:+48 22 201 97 51
Adres poczty elektronicznej:company@nwai.pl
Adres strony internetowej:www.nwai.pl
Nazwa (firma):IPOPEMA Securities S.A.
Siedziba:Warszawa
Adres:ul. Waliców 11, 00-851 Warszawa
Telefon:+48 22 236 92 00
Faks:+48 22 236 92 82
Adres poczty elektronicznej:ipopema@ipopema.pl
Adres strony internetowej:www.ipopemasecurities.pl
Nazwa (firma): 4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp. k.
Siedziba: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Adres: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Telefon: +48 795 566 415
Adres poczty elektronicznej: office@4df.eu
Adres strony internetowej: http://www.4df.eu
Nazwa (firma):4DF Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Wspólnicy Sp. k.
Siedziba:ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Adres:ul. Targowa 35, 90-043 Łódź
Telefon:+48 795 566 415
Adres poczty elektronicznej:office@4df.eu
Adres strony internetowej:http://www.4df.eu

Raporty bieżące i zawiadomienia

EBI
 

Zobacz raport ESPI

2018-08-27

Zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką (pierwsze)

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny Dom SA z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000389370, w oparciu o art. 521 KSH po raz pierwszy zawiadamia o zamiarze połączenia  Fundusz Hipoteczny Dom SA [Spółka Przejmująca] z Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 [Spółka Przejmowana] na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 czerwca 2018 r., opublikowanym na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.pl/dlainwestorow/. Jednocześnie Fundusz Hipoteczny Dom SA informuje, że od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. akcjonariusze będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami opublikowanymi na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.pl/dlainwestorow/:
1) planem połączenia,
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmującej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,
3) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmowanej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,
4) projektem uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu,
5) projektem uchwały Społki Przejmowanej o połączeniu,
6) tekstem jednolitym Statutu Spółki Przejmującej,
7) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r.,
8) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,
9) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,
10) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia
11) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
12) opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia

O terminie odbycia Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad przewidziane będzie podjęcie uchwały o Połączeniu, Zarząd Emitenta powiadomi odrębnie, stosownie do art. 4021 § 1 i nast. KSH.

 

2018-09-10

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia z inną spółką

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000389370, w oparciu o art. 521 KSH po raz drugi zawiadamia o zamiarze połączenia Fundusz Hipoteczny DOM S.A. [Spółka Przejmująca] z Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna SKA z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29, KRS 0000354255 [Spółka Przejmowana] na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 26 czerwca 2018 r., opublikowanym na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.pl/dlainwestorow/. Jednocześnie Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że od dnia 27 sierpnia 2018 r. do dnia 28 września 2018 r. akcjonariusze będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami opublikowanymi na stronie internetowej www.funduszhipoteczny.pl/dlainwestorow/:
1) planem połączenia,
2) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmującej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,
3) sprawozdaniami finansowymi oraz sprawozdaniami zarządu z działalności Spółki Przejmowanej za lata obrotowe 2017, 2016 i 2015,
4) projektem uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu,
5) projektem uchwały Społki Przejmowanej o połączeniu,
6) tekstem jednolitym Statutu Spółki Przejmującej,
7) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2018 r.,
8) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,
9) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 maja 2018 r.,
10) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia
11) sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
12) opinią niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia

Walne Zgromadzenie, w którego porządku obrad przewidziane jest podjęcie uchwały o Połączeniu, zwołane zostało na 28 września 2018 r i rozpocznie się o godz. 10:00 w siedzibie Spółki.

Niniejszą informację opublikowano w celu realizacji obowiązku wynikającego z art. 521 KSH.

 

Raporty i wyniki finansowe

Wyniki finansowe za lata 2022 - 2023
Wybrane dane finansowe* Skonsolidowane Jednostkowe
Wyszczególnienie Wyniki za okres: Wyniki za okres: Wyniki za okres: Wyniki za okres:
01.01.2023- 01.01.2022- 01.01.2023- 01.01.2022-
31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022
Przychody netto ze sprzedaży 11 916 8 004 11 345 8 004
Zysk/strata na sprzedaży -3 502 -18 688 -3 944 -18 688
Amortyzacja 140 130 140 130
Zysk/strata z działalności operacyjnej -4 108 -18 896 -4 539 -18 896
Zysk/strata brutto -4 830 -19 146 -5 151 -19 146
Zysk/strata netto -4 830 -19 146 -5 151 -19 146
Inwestycje długoterminowe 47 935 48 614 46 785 48 614
Inwestycje krótkoterminowe, w tym: 943 592 608 591
Środki pieniężne netto 933 582 424 582
Aktywa razem 49 906 49 861 48 425 49 861
Kapitał własny 4 946 9 791 4 625 9 790
Zobowiązania długoterminowe 30 913 30 679 29 826 30 679
Zobowiązania krótkoterminowe 13 352 8 641 13 291 8 641
* Dane w tysiącach PLN

Raporty kwartalne

Raporty kwartalne
Fundusz Hipoteczny DOM S.A.
Raport za I kwartał 2024 roku (pdf)Raport za I kwartał 2024 roku (xlsx)
Raport za IV kwartał 2023 roku (roczny,pdf)Raport za IV kwartał 2023 roku (xlsx)
Raport za III kwartał 2023 roku (pdf)Raport za III kwartał 2023 roku (xlsx)
Raport za II kwartał 2023 roku (pdf)Raport za II kwartał 2023 roku (xlsx)
Raport za I kwartał 2023 roku (pdf)Raport za I kwartał 2023 roku (xlsx)
Raport za IV kwartał 2022 roku (roczny, pdf)Raport za IV kwartał 2022 roku (xlsx)
Raport za III kwartał 2022 roku (pdf)Raport za III kwartał 2022 roku (xlsx)
Raport za II kwartał 2022 roku (pdf)Raport za II kwartał 2022 roku (xlsx)
Raport za I kwartał 2022 roku (pdf)Raport za I kwartał 2022 roku (xlsx)
Raport za IV kwartał 2021 roku (roczny, pdf)Raport za IV kwartał 2021 roku (xlsx)
Raport za III kwartał 2021 roku (pdf)Raport za III kwartał 2021 roku (xlsx)
Raport za II kwartał 2021 roku (pdf)Raport za II kwartał 2021 roku (xlsx)
Raport za I kwartał 2021 roku (pdf)Raport za I kwartał 2021 roku (xlsx)
Raport za IV kwartał 2020 roku (roczny, pdf)Raport za IV kwartał 2020 roku (xlsx)
Raport za III kwartał 2020 roku (pdf)Raport za III kwartał 2020 roku (xlsx)
Raport za II kwartał 2020 roku (pdf)Raport za II kwartał 2020 roku (xlsx)
Raport za I kwartał 2020 roku (pdf)Raport za I kwartał 2020 roku (xlsx)
Raport za III kwartał 2019 roku (pdf)Raport za III kwartał 2019 roku (xlsx)
Raport za II kwartał 2019 roku (pdf)Raport za II kwartał 2019 roku (xlsx)
Raport za I kwartał 2019 roku (pdf)Raport za I kwartał 2019 roku (xlsx)
Raport za IV kwartał 2018 roku (roczny, pdf)Raport za IV kwartał 2018 roku (xlsx)
Raport za III kwartał 2018 roku (pdf)*Raport za III kwartał 2018 roku (xlsx)*
Raport za II kwartał 2018 roku (pdf)*Raport za II kwartał 2018 roku (xlsx)*
Raport za I kwartał 2018 roku (pdf)*Raport za I kwartał 2018 roku (xlsx)*
Raport za IV kwartał 2017 roku (roczny, pdf)*Raport za IV kwartał 2017 roku (xlsx)*
Raport za III kwartał 2017 roku (pdf)*Raport za III kwartał 2017 roku (xlsx)*
Raport za II kwartał 2017 roku (pdf)*Raport za II kwartał 2017 roku (xlsx)*
Raport za I kwartał 2017 roku (pdf)*Raport za I kwartał 2017 roku (xlsx)*
Raport za IV kwartał 2016 roku (pdf)*Raport za IV kwartał 2016 roku (xlsx)*
Raport za III kwartał 2016 roku (pdf)*Raport za III kwartał 2016 roku (xlsx)*
Raport za II kwartał 2016 roku (pdf)*Raport za II kwartał 2016 roku (xlsx)*
Raport za I kwartał 2016 (pdf)*Raport za I kwartał 2016 (xlsx)*
Raport za IV kwartał 2015 (pdf)*Raport za IV kwartał 2015 (xlsx)*
Raport za III kwartał 2015 (pdf)*Raport za III kwartał 2015 (xlsx)*
Raport za II kwartał 2015 roku (pdf)*Raport za II kwartał 2015 roku (xlsx)*
Raport za I kwartał 2015 roku (pdf)*Raport za I kwartał 2015 roku (xlsx)*
 
* – do 29 października 2018 roku, dnia połączenia Spółek w ramach Grupy Kapitałowej dane skonsolidowane

Raporty roczne

Raport roczny za rok 2023

Szanowni Państwo,

w 2023 roku minęło 15 lat od powołania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod nazwą Fundusz Hipoteczny DOM. Przez ten okres nasza działalność ewoluowała, rozwijała się, ale konsekwentnie zmierzaliśmy do stworzenia profesjonalnego rynku hipoteki odwróconej oraz rent dożywotnich w Polsce. Od początku naszej działalności pozostajemy pionierem i liderem tego rynku.

W ubiegłym roku, w związku z realizowaniem projektu długoterminowego finansowania dłużnego dopasowanego do profilu naszej działalności, powołaliśmy spółkę celową – Fundusz Hipoteczny DOM PLUS Sp. z o.o., w 100 proc. zależną od Funduszu Hipotecznego DOM S.A. (FHD) i tym samym utworzyliśmy Grupę Kapitałową.

Powyższy projekt, o którym szeroko informowaliśmy w raportach bieżących, w naszej opinii może stać się przełomowym wydarzeniem w historii nie tylko FHD, ale i całego rynku hipoteki odwróconej w Europie. W ramach tego projektu FHD nabył 16,8 proc. udziałów w spółce Euro Equity Release Funding Co. LTD (EERFCo) z siedzibą w Londynie. Celem EERFCo jest finansowanie rozwoju rynków hipoteki odwróconej w krajach Unii Europejskiej, w tym między innymi w Polsce, Niemczech, Francji, Włoszech. Przygotowania do uruchomienia tego projektu i realizacji początkowej jego fazy oznacza dla FHD wzrost kosztów, jednak oczekujemy, że w najbliższych latach nakłady te pozwolą na zwiększenie skali działalności Spółki i istotną poprawę jej wyników.

Rok 2022 przyniósł nam skokowy wzrost inflacji do poziomu 14,4 proc. W roku 2023 inflacja średnioroczna spadła o 3 punkty procentowe do 11,4 proc. Ze względu na metodologię wyceny i zasady rachunkowości FHD poziom inflacji bardzo silnie odbija sią na wynikach finansowych Spółki. W porównaniu do roku 2022, kiedy osiągnęliśmy stratę przekraczającą 19 mln zł, w roku 2023 nadal odnotowaliśmy stratę, jednak na poziomie Grupy Kapitałowej zmniejszyła się ona do 4,8 mln złotych. Dalszy spadek inflacji w najbliższych latach, będzie wpływał na spadek zobowiązań z tytułu rent, a tym samych będzie poprawiał wyniki Spółki oraz Grupy Kapitałowej.

Oceniając całościowo najważniejsze wydarzenia, takie jak, realizacja projektu EERFCo, spadek inflacji, perspektywy dla rynku nieruchomości, podtrzymujemy przewidywania poprawy wyników finansowych Funduszu Hipotecznego DOM oraz jego Grupy Kapitałowej.

Robert Majkowski

Prezes Zarządu

Skonsolidowany Raport Roczny 2023

 
 
 

Szanowni Państwo,

Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM pozostaje liderem rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Ubiegły rok był dla nas okresem opracowania i wdrożenia nowej strategii działania.

W latach 2014-2016, po okresie dostosowywania skali działalności i nakładów do dalszego budowania portfela zarządzanych umów hipoteki odwróconej, przeszliśmy do etapu stopniowego powiększania naszego portfela przy jednoczesnym dbaniu o zachowanie równowagi finansowej.

Udało nam się zidentyfikować naturalny, istniejący już popyt na nasze usługi, przetestowaliśmy i skutecznie rozwijamy efektywne kanały pozyskiwania nowych klientów. Udało nam się również zwrócić uwagę mediów i decydentów na potrzebę uregulowania rynku, na którym działamy.

W roku 2017 dokonaliśmy również zmniejszenia skali finansowania dłużnego, co w przyszłości przełoży się na obniżenie kosztów finansowych całej Grupy Kapitałowej. Dokonaliśmy całkowitej, przedterminowej spłaty kredytu bankowego, w terminie wykupiliśmy obligacje Serii A i Serii B oraz zmniejszyliśmy zobowiązania wekslowe spółek z Grupy. Jednocześnie podnieśliśmy kapitały własne poprzez emisję nowych akcji Funduszu Hipotecznego DOM S.A.

Rok 2017 miał być okresem, w którym wyniki finansowe Grupy Kapitałowej zaczną się na trwałe poprawiać, jednak z uwagi na stosowany model wyceny oraz ze względu – przede wszystkim – na zewnętrzne czynniki, w szczególności wzrost inflacji i skokowy wzrost cen na rynku najmu nieruchomości, nasze wyniki w ujęciu księgowym nie poprawiły się i osiągnęliśmy istotne straty w ujęciu rachunkowym na prowadzonej działalności.

Niemniej jednak oceniając sytuację finansową musimy uznać, że pomimo ujemnego wyniku sytuacja Grupy Kapitałowej ulega systematycznej poprawie. Dobrze skonstruowany model wyceny kontraktów, skrupulatnie realizowane zadania operacyjne i administracyjne związane z zarządzaniem portfelem umów, a przede wszystkim rosnąca efektywność działań marketingowych i sprzedażowych zapewniają Grupie Kapitałowej zrównoważony wzrost. W coraz większym stopniu efektywnie zbudowany portfel umów pozwala na generowanie dodatnich przepływów finansowych, dzięki czemu rośnie bezpieczeństwo klientów Funduszu oraz skala naszej działalności.

Zakładamy, że w najbliższych latach pozytywne zmiany zachodzące w Grupie Kapitałowej Funduszu Hipotecznego DOM znajdą wyraźne odzwierciedlenie w osiąganych wynikach finansowych.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu

 


Skonsolidowany Raport Roczny 2017


Jednostkowy Raport Roczny FHD S.A. – 2017

Szanowni Państwo,

Na wstępie odniosę się do mojego listu z roku ubiegłego.
Pomimo, że nie udało nam się w pełni zrealizować naszego planu przedstawianego w 2012 roku, dzięki przeprowadzeniu w latach 2014-2015 głębokiej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, administracyjnych i przede wszystkim marketingu i sprzedaży, udało nam się na początku 2016 roku zbliżyć do punktu, w którym Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM osiąga punkt równowagi finansowej.

Rok 2016 był dla naszej Grupy Kapitałowej okresem, w którym naszą działalność ukierunkowaliśmy na stopniowe zwiększanie liczby podpisywanych umów hipoteki odwróconej oraz stałe dbanie o zachowanie równowagi finansowej, czego skutkiem było przemodelowanie naszej struktury sprzedaży i działań marketingowych. Najważniejszym zadaniem było zidentyfikowanie naturalnego, istniejącego już popytu na nasze usługi i testowanie efektywnych kanałów pozyskiwania nowych klientów. Udało nam się również zwrócić uwagę mediów i decydentów na potrzebę uregulowania rynku.

Rok 2017 będzie dla nas okresem wdrożenia nowej strategii marketingowej i ponownym otwarciem procesu legislacyjnego związanego z „Ustawą o dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Nasz udział w profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej nadal wynosi blisko 70% i jesteśmy jego liderem. Dzięki temu poprzez rozwój całego rynku hipoteki odwróconej zakładamy wzrost wartości naszego portfela nieruchomości, a tym samym wzrost wartości Grupy Kapitałowej. Wiele sygnałów płynących z rynku pozwala nam zakładać, że rok 2017 może być przełomowy zarówno pod względem wzrostu liczby nowo zawartych umów jak i wyników finansowych Grupy Kapitałowej.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu

 

Skonsolidowany Raport Roczny 2016

Jednostkowy Raport Roczny FHD S.A. – 2016

 

Szanowni Państwo,

gdy w 2012 roku przeprowadzaliśmy pierwszą publiczną emisję akcji Funduszu Hipotecznego DOM S.A., zakładaliśmy, że do końca 2015 roku liczba zawartych przez naszą Grupę Kapitałową umów hipoteki odwróconej osiągnie co najmniej 500 szt., a tym samym portfel zarządzanych przez nas nieruchomości przekroczy 100 mln złotych. Struktura organizacyjna i skala działań marketingowych była dostosowana do przewidywanej skali działalności, która przy tak ogromnym potencjale rynku wydawała się w naszym zasięgu. Jednocześnie naszym celem było zachowanie co najmniej 30-40% udziału w rynku.

Dzisiaj możemy stwierdzić, że założonego planu nie udało się osiągnąć. Co prawda nasz udział w profesjonalnym rynku hipoteki odwróconej wynosi blisko 70%, jednak wartość portfela nieruchomości, zarządzanego przez Grupę Kapitałową, jest o ponad 50% mniejsza od naszego planu. Przewidywania dotyczące struktury naszej grupy docelowej, średniej wartości nieruchomości w portfelu, wieku klientów, dla których nasza oferta będzie atrakcyjna – okazały się trafne. Nasz model statystyczny oraz model wyceny kontraktów, pomimo ich innowacyjności wynikającej z pionierskiego charakteru Spółki i rynku hipoteki odwróconej, pokazują prawidłowy stan oraz zmiany aktywów, którymi zarządzamy.

Pod koniec 2013 roku, dostrzegając trudności w realizacji wspomnianego planu, rozpoczęliśmy dostosowywanie struktury organizacyjnej do wielkości rynku. Pomimo że nie zrealizowaliśmy planu w zakresie liczby i łącznej wartości zawartych umów, dzięki przeprowadzeniu w latach 2014-2015 głębokiej restrukturyzacji kosztów operacyjnych, administracyjnych i przede wszystkim marketingu i sprzedaży, udało nam się zbliżyć do punktu, w którym nasza Grupa Kapitałowa osiąga punkt równowagi finansowej.

Rok 2016 rok to dla Grupy Kapitałowej czas wdrożenia nowej strategii sprzedaży, zwiększanie nie tylko liczby, ale i dynamiki wzrostu liczby podpisywanych umów hipoteki odwróconej oraz stałe dbanie o zachowanie równowagi finansowi. Nie możemy też zaniedbać procesu uregulowania rynku i zamierzamy aktywnie uczestniczyć w procesie legislacyjnym związanym z „Ustawą o
dożywotnim świadczeniu pieniężnym”. Dzięki tym wszystkim działaniom liczymy na rozwój całego rynku hipoteki odwróconej, którego jesteśmy liderem, a w konsekwencji zakładamy wzrost wartości naszego portfela nieruchomości, a tym samym wzrost wartości Grupy Kapitałowej.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu

 

Skonsolidowany Raport Roczny 2015

Szanowni Państwo,

Rynek hipoteki odwróconej w Polsce ciągle się rozwija i powiększa, jednak pozostaje rynkiem niszowym. Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM S.A. jest liderem i pionierem rynku i stale umacnia swoją pozycję. Niestety usługa hipoteki odwróconej, pomimo ogromnego potencjału, nadal nie rozwija się w tempie, jakie zakładaliśmy. Jednym z zasadniczych czynników powolnego tempa rozwoju było zapowiadane wprowadzenie regulacji prawnych i nadzoru nad
rynkiem, co w konsekwencji przerodziło się na wyczekiwanie potencjalnych klientów na zmiany zwiększające poczucie bezpieczeństwa.

Rok 2014 pokazał, że proces akceptacji przez społeczeństwo i potencjalnych klientów nowej usługi jaką jest hipoteka odwrócona systematycznie następuje. Niemniej jednak w naszej opinii wielkość rynku jest nadal bardzo mała w stosunku do potencjału ponad 2 milionów Seniorów zamieszkałych w dużych miastach, którzy są podstawową grupą odbiorców naszej oferty.
W najbliższych 5 latach populacja osób w wieku powyżej 65. lat zwiększy się o ponad 1 milion
osób, co dodatkowo poszerzy grono potencjalnego rynku.

Przedłużające się prace nad ustawą dot. renty dożywotniej oraz ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym wpłynęły na spowolnienie tempa przyrostu liczby umów zawieranych z Seniorami.
Przewidując okresową stagnację rynku w oczekiwaniu na zapowiadane zmiany podjęliśmy decyzję o dostosowaniu struktury organizacyjnej i kosztów do obecnego potencjału rynku. Dzięki temu udało się znacząco obniżyć koszty i zachować przyrost zarządzanego portfela nieruchomości.
W wyniku zachodzących zmian społecznych i demograficznych, pomimo ograniczenia naszych działań reklamowych, zaczynamy dostrzegać wzrost zainteresowania usługami oferowanymi przez Grupę Kapitałową. Wyraźnie zaczyna wzrastać skłonność potencjalnych klientów do zawierania umów, co w ostatnich miesiącach przekłada się na poprawę osiąganych wyników, które powinny być widoczne na koniec 2015 roku.

Nasze plany zakładają zwiększanie portfela nieruchomości oraz stałe poprawianie wyniku finansowego Spółki i jestem przekonany, że rynek usług dla Seniorów musi się rozwinąć, a rynek hipoteki odwróconej będzie funkcjonował również w Polsce. Fundusz Hipoteczny DOM będzie aktywnie uczestniczył w tworzeniu nowej, „srebrnej gospodarki” i zamierza pozostawać jej liderem.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu

  

Szanowni Państwo,

Rynek hipoteki odwróconej w Polsce ciągle się rozwija i powiększa, jednak pozostaje rynkiem niszowym. Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM S.A. od początku swojej działalności zajmuje pozycje lidera i sukcesywnie ją umacnia posiadając 70% udział w rynku. Niestety usługa hipoteki odwróconej, pomimo ogromnego potencjału nie rozwija się w tempie, jakie zakładaliśmy.
Rok 2013 pokazał, że proces akceptacji przez społeczeństwo i potencjalnych klientów nowej usługi jaką jest hipoteka odwrócona będzie bardzo powolny, acz systematyczny. Działając od 2008 roku nasza Spółka odnotowuje stały wzrost, z roku na rok zarządzamy coraz większym portfelem nieruchomości, którego wartość rynkowa przekroczyła 49 mln zł. Obsługujemy coraz więcej klientów, łącznie wypłaciliśmy Seniorom blisko 3 miliony złotych w świadczeniach. Niemniej jednak w naszej opinii wielkość rynku jest nadal bardzo mała w stosunku do potencjału ponad 2 milionów Seniorów zamieszkałych w dużych miastach, którzy są podstawową grupą odbiorców naszej oferty.
Przedłużające się prace nad ustawą dot. renty dożywotniej oraz ustawą o odwróconym kredycie hipotecznym wpłynęły na spowolnienie tempa przyrostu liczby umów zawieranych z Seniorami. Przewidując, że prace legislacyjne mogą zakończyć się dopiero pod koniec 2014 roku podjęliśmy decyzję o dostosowaniu struktury organizacyjnej i kosztów do obecnego potencjału rynku. Dzięki temu udało się znacząco obniżyć koszty i zachować przyrost zarządzanego portfela nieruchomości.
Działalność Grupy Kapitałowej Funduszu Hipotecznego DOM na obecnym etapie rozwoju związana jest z ciągłym pozyskiwaniem finansowania zewnętrznego na budowanie portfela nieruchomości. W związku z tym, w roku 2013 przeprowadziliśmy nową emisję akcji i otrzymaliśmy finansowanie dłużne od głównego akcjonariusza.
Nadchodzące lata będą niewątpliwe okresem dalszego rozwoju rynku, na którym działa Fundusz Hipoteczny DOM. Najbliższy rok może być okresem przełomowym dla całego rynku. Wprowadzenie nowych ram prawnych i nadzoru, zwiększenie poczucia bezpieczeństwa dla Seniorów wynikające z uchwalenie przepisów dot. renty dożywotniej powinno być czynnikiem pozytywnie wpływającym na wzrost zainteresowania usługą hipoteki odwróconej.
Nasze plany zakładają zwiększanie portfela nieruchomości oraz poprawianie wyniku finansowego Grupy Kapitałowej i jestem przekonany, że zachodzące zmiany w otoczeniu ułatwią ich realizację.

Robert Majkowski
Prezes Zarządu

  

Kalendarz inwestora

ROK 2024

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w 2024 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

20 marca 2024 r.      – jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.,

15 maja 2024 r.         – dane za I kwartał 2024 r.,

14 sierpnia 2024 r.      – dane za II kwartał 2024 r.,

14 listopada 2024 r.     – dane za III kwartał 2024 r.

Emitent informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywać odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, gdyż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym będą zawarte informacje o których mowa w ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2, w odniesieniu do Emitenta.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Okresy zamknięte w 2024 r.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:
-na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,
-bezpośrednio lub pośrednio,
-dotyczących akcji, instrumentów dłużnych emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych

w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu kwartalnego, raportu półrocznego oraz raportu rocznego.

Okres zamknięty nie będzie dotyczył „bieżących” informacji poufnych.
W związku z terminami publikacji raportów okresowych w roku 2024 będą występować następujące okresy zamknięte:

  • Od 19 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r. (bo 20 marca 2024 r. jest publikowany jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2023 r.)
  • Od 16 kwietnia 2024 r. do 15 maja 2024 r. (bo 15 maja 2024 r. jest publikowany raport za I kwartał 2024 r.)
  • Od 15 lipca 2024 r. do 14 sierpnia 2024 r. (bo 14 sierpnia 2024 r. jest publikowany raport za II kwartał 2024 r.)
  • Od 15 października 2024 r. do 14 listopada 2024 r. (bo 14 listopada 2024 r. publikowany jest raport za III kwartał 2024 r.)

 

 

ROK 2023

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w 2023 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

21 marca 2023 r. – raport roczny za 2022 r.,

16 maja 2023 r. – dane za I kwartał 2023 r.,

14 sierpnia 2023 r. – dane za II kwartał 2023 r.,

14 listopada 2023 r. – dane za III kwartał 2023 r.

Emitent informuje, iż zgodnie z § 5 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect” nie będzie przekazywać odrębnego jednostkowego raportu kwartalnego, gdyż w skonsolidowanym raporcie kwartalnym będą zawarte informacje, o których mowa w ust. 4.1 pkt 1) – 4) oraz ust. 4.2, w odniesieniu do Emitenta.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

ROK 2022

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w 2022 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

21 marca 2022 r. – raport roczny za 2021.
16 maja 2022 r.   – dane za I kwartał 2022r.,
16 sierpnia 2022 r. – dane za II kwartał 2022 r.,
14 listopada 2022 r. – dane za III kwartał 2022 r.

Ewentualne zmiany terminów publikacji raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. deklaruje, iż dołoży starań, aby przekazywane informacje w sposób klarowny przedstawiały bieżącą sytuację finansową Spółki i były podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych.

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu – „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.


Okresy zamknięte

Zgodnie z art. 19 ust. 11 MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze nie może dokonywać transakcji:
– na własny rachunek ani na rachunek innej osoby,
– bezpośrednio lub pośrednio,
– dotyczących akcji, instrumentów dłużnych emitenta, instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych.

w okresie 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu kwartalnego, raportu półrocznego oraz raportu rocznego.

Okres zamknięty nie będzie dotyczył „bieżących” informacji poufnych.

W związku z terminami publikacji raportów okresowych w roku 2022 będą występować następujące okresy zamknięte:
Od 19 lutego 2022 r. do 21 marca 2022 r. (bo 21 marca 2022 r. jest Raport Roczny za 2021 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)

Od 16 kwietnia 2022 r. do 16 maja 2022 r. (bo 16 maja 2022 r. jest publikowany raport za I kwartał 2022 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)

Od 17 lipca 2022 r. do 16 sierpnia 2022 r. (bo 16 sierpnia 2022 r. jest publikowany jest raport za II kwartał 2022 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)

Od 15 października 2022 r. do 14 listopada 2022 r. (bo 14 listopada 2022 r. publikowany jest raport za III kwartał 2022 r. spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A.)


 

 

ROK 2021

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, że w 2021 roku będzie publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

22 marca 2021 r. – raport roczny za 2020 r.,
15 maja 2021 r. – dane za I kwartał 2021 r.,
27 maja 2021 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie
13 sierpnia 2021 r. – dane za II kwartał 2021 r.,
12 listopada 2021 r. – dane za III kwartał 2021 r.


 

 

ROK 2020

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. w 2020 roku publikował raporty okresowe zgodnie z poniższym harmonogramem:

20 marca 2020 r. – raport roczny za 2019 r.,
15 maja 2020 r. – dane za I kwartał 2020 r.,
14 sierpnia 2020 r. – dane za II kwartał 2020 r.,
13 listopada 2020 r. – dane za III kwartał 2020 r.


 

 

ROK 2019

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2019 r. – raport roczny za rok 2018;
14 maja 2019 r. – dane za I kwartał 2019 r;
26 czerwca 2019 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdzające rok 2018;
14 sierpnia 2019 r. – dane za II kwartał 2019 r;
13 listopada 2019 r. – dane za III kwartał 2019 r.


 

 

ROK 2018

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2018 r. – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2017;
14 maja 2018 r. – dane za I kwartał 2018 r;
14 czerwca 2018 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
13 sierpnia 2018 r. – dane za II kwartał 2018 r;
28 września 2018 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (w sprawie połączenie Spółek);
14 listopada 2018 r. – dane za III kwartał 2018 r.


 

 

ROK 2017

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. publikował raporty okresowe zgodnie z poniższych harmonogramem:

21 marca 2017 r. – raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za rok 2016;
21 marca 2017 r. – raport roczny spółki zależnej – Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2016;
27 kwietnia 2017 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15 maja 2017 r. – dane za I kwartał 2017 r;
11 sierpnia 2017 r. – dane za II kwartał 2017 r;
11 sierpnia 2017 r. – raport półroczny spółki zależnej – Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna S.K.A. za rok 2016;
13 listopada 2017 r. – dane za III kwartał 2017 r.


 

 

ROK 2016

15 lutego 2016 r. – dane za IV kwartał 2015 r;
25 marca 2016 r. – raport roczny jednostkowy za rok 2015;
31 marca 2016 r.– raport roczny skonsolidowany za rok 2015;
16 maja 2016 r. – dane za I kwartał 2016 r;
9 czerwca 2016 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
15 sierpnia 2016 r. – dane za II kwartał 2016 r;
14 listopada 2016 r. – dane za III kwartał 2016 r.


 

 

ROK 2015

13 lutego 2015 r. – dane za IV kwartał 2014 roku;
14 maja 2015 r. – dane za I kwartał 2015 roku;
3 czerwca 2015 r. – skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za rok 2014;
29 czerwca 2015 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
14 sierpnia 2015 r. – dane za II kwartał 2015 roku;
25 sierpnia 2015 r. – raport spółki zależnej – Fundusz Hipoteczny DOM S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna za I półrocze 2015 r.;
12 listopada 2015 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
13 listopada 2015 r. – dane za III kwartał 2015 roku.


 

 

ROK 2014

14 lutego 2014 r. – dane za IV kwartał 2013 roku;
18 marca 2014 r. – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
14 maja 2014 r. – dane za I kwartał 2014 roku;
4 czerwca 2014 r. – raport roczny za rok 2013;
30 czerwca 2014 r. – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
14 sierpnia 2014 r. – dane za II kwartał 2014 roku;
14 listopada 2014 r. – dane za III kwartał 2014 roku.


 

 

ROK 2013

13 lutego 2013 roku – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;
4 lipca 2013 roku – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy;

Raporty okresowe
14 lutego 2013 r. – dane za IV kwartał 2012 roku;
14 maja 2013 r. – dane za I kwartał 2013 roku;
31 maja 2013 r. – raport roczny za rok 2012;
14 sierpnia 2013 r. – dane za II kwartał 2013 roku;
14 listopada 2013 r. – dane za III kwartał 2013 roku.


 

 

ROK 2012

15 listopada 2012 – Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2012

Walne Zgromadzenie

2024

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23 czerwca 2022 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 23 czerwca 2022 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011r., o kapitale zakładowym w kwocie 1.150.000,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 09.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 11.500.000 akcji, które uprawniają do 11.500.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 27 maja 2021 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011r., o kapitale zakładowym w kwocie 1.150.000,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 27 maja 2021 r. o godz. 09.30 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 11.500.000 akcji, które uprawniają do 11.500.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18 sierpnia 2020 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 18 sierpnia 2020 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana
Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII
Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011r., o
kapitale zakładowym w kwocie 878.550,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia,
że na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne
Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2020 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29.


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny Dom S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 8.785.500 akcji, które uprawniają do 8.785.500 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

 
ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 26 czerwca 2019 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011 r., o kapitale zakładowym w kwocie 867.400,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 i art. 402 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 26 czerwca 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29

Zmiana porządku obrad ZWZ w dniu 26 czerwca 2019 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 8.674.000 akcji, które uprawniają do 8.647.000 głosów.


Projekty uchwał


Planowane zmiany Statutu

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. informuje, iż podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29 planuje się dokonać zmiany Statutu polegającej na zmianie treści § 9. ust. 4 Statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 9. ust. 4 Statutu:
4. W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. W przypadku posiadania przez Michała Dariusza Butschera akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez każdego z powyższych akcjonariuszy wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.

Proponowane brzmienie § 9. ust. 4 Statutu
4. „W przypadku posiadania przez Roberta Majkowskiego akcji Spółki reprezentujących co najmniej 8%-owy udział w kapitale zakładowym Spółki, przysługuje mu prawo do powołania jednego członka Rady Nadzorczej, jak również odwołania powołanego w ten sposób członka Rady Nadzorczej. Do stanu posiadania akcji Spółki posiadanych przez powyższego akcjonariusza wlicza się akcje Spółki posiadane przez podmiot będący podmiotem zależnym od takiego akcjonariusza w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Uprawnienia, o których mowa w niniejszym ustępie stanowią uprawnienia osobiste w rozumieniu art. 354 Kodeksu spółek handlowych, zaś zmiana Statutu powodująca uszczuplenie takiego uprawnienia wymaga zgody akcjonariusza, któremu to uprawnienie przysługuje. Powołanie oraz odwołanie członka Rady Nadzorczej w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie następuje w drodze pisemnego oświadczenia złożonego Zarządowi. Członek Rady Nadzorczej powołany, w sposób, o którym mowa w niniejszym ustępie może być również odwołany przez Walne Zgromadzenie.”


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ na dzień 30 maja 2019 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011 r., o kapitale zakładowym w kwocie 867.400,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 8.674.000 akcji, które uprawniają do 8.647.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

ZWZ w dniu 14 czerwca 2018 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 14 czerwca 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 14 czerwca 2018 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011r., o kapitale zakładowym w kwocie 867.400,00 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 399 § 1 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 14 czerwca 2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 8.674.000 akcji, które uprawniają do 8.647.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 września 2018 roku

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 28 września 2018 roku

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 29, nr KRS 0000389370, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpis do rejestru 17 czerwca 2011 r., o kapitale zakładowym w kwocie 867 400 zł w całości opłaconym, niniejszym zawiadamia, że na podstawie art. 398 i art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 28 września 2018 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29,


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wynosi 8.674.000 akcji, które uprawniają do 8.647.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

ZWZ w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 kwietnia 2017 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 27 kwietnia 2017 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 6.664.000 akcji, które uprawniają do 6.664.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 9 lipca 2016 roku

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 9 czerwca 2016 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 6.664.000 akcji, które uprawniają do 6.664.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

ZWZ w dniu 29 czerwca 2015 roku

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29 czerwca 2015 roku


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 29 czerwca 2015 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.600.000 akcji, które uprawniają do 3.600.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 listopada 2015 roku


Ogłoszenie o zwołaniu NWZA na dzień 12 listopada 2015 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.600.000 akcji, które uprawniają do 3.600.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

NWZ w dniu 18 marca 2014 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 marca 2014 roku


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 18 marca 2014 roku, godz. 10:00

Zarząd spółki Fundusz Hipoteczny DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jana

Pawła II 29, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000389370, niniejszym działając na podstawie art. 398,
art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych oraz realizując obowiązek Emitenta
określony w § 4 ust. 2 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu,
informuje, że na dzień 18 marca 2014 r. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie które
rozpocznie się o godz.. 10.00 w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II 29


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.600.000 akcji, które uprawniają do 3.600.000 głosów


Projekty uchwał


Planowane zmiany statutu Spółki


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2014 roku


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 30 czerwca 2014 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.600.000 akcji, które uprawniają do 3.600.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

NWZ w dniu 12 lutego 2013 roku

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 13 lutego 2013 roku


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 13 lutego 2013 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.000.000 akcji, które uprawniają do 3.000.000 głosów


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 4 lipca 2013 roku


Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 4 lipca 2013 roku


Informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia

Ogólna liczba akcji w spółce spółki Fundusz Hipoteczny DOM S.A. na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wynosi 3.000.000 akcji, które uprawniają do 3.000.000 głosów.


Projekty uchwał


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby fizycznej


Formularz udzielenia pełnomocnictwa dla osoby prawnej 


Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

Informacja na temat stosowaniu zasad Ładu Korporacyjnego

Oświadczenie o stosowaniu przez spółkę Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie zasad ładu korporacyjnego zawarte w Raporcie rocznym za 2023 r.

Notowania

Data pierwszego notowania akcji na rynku New Connect: 29 listopada 2012 roku 

Akcje

Obligacje

Biuletyn informacyjny

Podaj swój adres e-mail i zapisz się do Biuletynu i otrzymaj
bezpłatnie Przewodnik po Rencie Dożywotniej.

Fundusz Hipoteczny DOM

Infolinia

801 005 801

+48 530 000 244

+48 22 100 50 00

E-mail

info@funduszhipoteczny.pl

Adres

Fundusz Hipoteczny DOM
ATRIUM PLAZA
al. Jana Pawła II 29
00-867 Warszawa

Copyright © 2023-2024 Fundusz Hipoteczny Dom | Created with ♡ by Yetiz Interactive

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content