Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym https://www.funduszhipoteczny.pl (dalej Serwis)

 1. Niniejsza polityka prywatności stanowi źródło informacji o zasadach przetwarzania danych osobowych użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem uprawnień przysługujących osobie, której dane dotyczą. Polityka prywatności określa również zasady gromadzenia danych w dziennikach logów.

 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE jest Spółka pod firmą Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-867 Warszawa, przy Al. Jana Pawła II nr 29, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000389370, NIP: 527-25-89-498, REGON: 141621017, kapitał zakładowy 1.150.000,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej Administratorem.

 3. Administrator przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności użytkowników. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe oraz zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkowników z wykorzystaniem protokołu SSL. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić najwyższą ochronę przetwarzanym danym osobowym. Administrator zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

 5. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie:

 1. wypełnionego przez użytkowników formularza, formularz ten jest wypełniany w celu obsługi przesłanego zapytania; w tym przypadku podanie danych osobowych jest niezbędne do przesłania formularza z zapytaniem. Pola obowiązkowe, niezbędne do wysłania formularza to: Imię, Nazwisko, Nr telefonu lub Adres e-mail.

 2. rozpoczęcia subskrypcji newslettera; w tym przypadku użytkownicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych wyłącznie w celu otrzymywania newslettera, którego autorem jest Administrator; aby otrzymywać newsletter użytkownik musi podać swój adres e-mail i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tym celu.

 1. Użytkownicy są informowani o przysługującym im prawie dostępu do swoich danych i możliwości ich poprawiania, jak również o tym, że w każdej chwili wyrażona przez nich zgoda na przetwarzanie ich danych osobowych może zostać odwołana. W tym celu użytkownicy muszą skontaktować się z Administratorem pod numerem telefonu 801-005-801 bądź wysłać stosowne żądanie na adres e-mail: konsultanci@funduszhipoteczny.pl. Aby zrezygnować z otrzymywania newslettera użytkownik będzie musiał kliknąć w link deaktywujący subskrypcję, który znajduje się w stopce otrzymanego newslettera.
 2. Użytkownicy, którzy chcą otrzymywać informację handlową od Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, muszą wyrazić odrębną zgodę na wysyłanie tych informacji przez Administratora.
 3. Serwis pozyskuje informacje o użytkownikach:

 1. poprzez informacje wprowadzone w formularzu jw.,

 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”:

APISIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
CONSENTsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
HSIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
JSESSIONIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
NIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
SAPISIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
SERVERIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
SIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
SSIDsesyjneIdentyfikator sesji umożliwiające działanie serwisu
_gastałeanalityka serwisu
_ym_uidstałewsparcie kampani Youtube
clientLanguagestałeUX
cp-widget-UA-66940311-2stałeCallPage
fbm_614702818556271stałewsparcie kampanii Facebook
fontSizestałeUX
intercom-id-i4dd5tmlstałeCallPage
iw-ichr-cookie-Inteliwise-SaaSModule_1_5/index-iw-saas-user-idstałeanalityka kampanii
smformsesyjnewsparcie marketing automation
smgstałewsparcie marketing automation
smgoidstałewsparcie marketing automation
smidsstałewsparcie marketing automation
sml-clientsstałewsparcie marketing automation
sml-tagsstałewsparcie marketing automation
smuuidstałewsparcie marketing automation
smuuidstałewsparcie marketing automation
smvrstałewsparcie marketing automatio
 1. Dane gromadzone w dziennikach logów są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem i celów statystycznych.

 2. Administrator przechowuje zapytania HTTP kierowane do Serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez: 1) Adresy IP przeglądających serwis; 2) Pliki sesji potrzebne do zbierania statystyk; 3) Dane pozostawione przez użytkowników w formularzach. Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów Serwera jest następujący:

 1. publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)

 2. nazwę stacji klienta,

 3. czas nadejścia zapytania,

 4. pierwszy wiersz żądania http,

 5. kod odpowiedzi http,

 6. liczbę wysłanych przez serwer bajtów

 7. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Administratora nastąpiło przez odnośnik,

 8. informacje o przeglądarce użytkownika.

 9. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http.

Użytkownik jest informowany o tym, że strona korzysta z plików cookies. Korzystanie ze strony oznacza zgodę na ich użycie.

 1. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości Serwisu, Administrator okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia: poprawności pracy serwera i aplikacji .

 2. Zebrane logi są przechowywane przez Administratora przez czas nieokreślony. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisem. Statystyki nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

 3. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych (dalej Inne Strony Internetowe). Inne Strony Internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez Serwis nadzorowane i kontrolowane. Po przejściu na Inne Strony Internetowe należy zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminami na nich dostępnymi.

 4. Wszelkie prawa do Serwisu oraz do jego wszystkich elementów należą do Administratora i podlegają ochronie prawnej. Serwis zawiera elementy chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia jakichkolwiek praw do Serwisu ani jego poszczególnych elementów. Użytkownicy mogą korzystać z Serwisu wyłącznie w zakresie własnego, osobistego użytku. W szczególności zabronione jest podejmowania następujących działań w odniesieniu do Serwisu, jego poszczególnych elementów, jak również prezentowanych na nim treści (dalej Treści):

 1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Treści – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

 2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Treści utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

 3. w zakresie rozpowszechniania Treści w sposób inny niż określony pod lit. b) powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Treści w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności w każdym czasie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności.

Zostaw nam swój numer a konsultant skontaktuje się z Tobą.
Skip to content