EPPARG – najwyższe standardy i zobowiązania

EPPARG - NAJWYŻSZE STANDARDY i ZOBOWIĄZANIA

Fundusz Hipoteczny DOM jest członkiem europejskiej organizacji EPPARG (European Pensions and Property Asset Release Group) z siedzibą w Londynie, która zrzesza największe w Europie podmioty oferujące seniorom rozwiązania z zakresu hipoteki odwróconej.

W 2019 r. Zarząd EPPARG opracował nowe standardy etyczne (tzw. Dziesiątka EPPARG), które w roku 2020 są wdrażane w poszczególnych krajach, także w Polsce przez Fundusz Hipoteczny DOM.

Opisana poniżej Dziesiątka EPPARG to zbiór norm i wymogów, które definiują w jaki sposób powinny działać europejskie podmioty oferujące hipotekę odwróconą. Jest to nasze zobowiązanie odnośnie minimalnych cech oferowanych produktów oraz warunków ochrony i etycznej obsługi naszych klientów.

 

Zgodnie z zasadami i warunkami produktu oraz wymogami lokalnego prawa i przepisów, główne zobowiązania członków EPPARG są następujące:

1. Hipoteka odwrócona jest produktem dożywotnim. Klienci będą mogli cieszyć się życiem, pozostawać i mieszkać w swojej podstawowej nieruchomości przez całe życie.

2. W przypadku, gdy Klient przebywa w nieruchomości i wywiązuje się ze swoich zobowiązań umownych, usługodawca ma prawo żądać spłaty zaległej pożyczki, naliczonych odsetek i należnych kosztów, wyłącznie po śmierci klienta lub opuszczeniu nieruchomości i przeniesieniu na stałe do domu opieki długoterminowej.

3. W przypadku wystąpienia zdarzenia, które powoduje, iż kredyt/pożyczka jest wymagalna do spłaty, klient, spadkobiercy klienta lub jego nieruchomość mają niezbędny czas na dokonanie spłaty, który obejmuj czas na przeprowadzenie postępowania spadkowego i/lub sprzedaż nieruchomości w celu spłaty kredytu i rozliczenia przychodów ze sprzedaży. O ile nieruchomość nie zostanie sprzedana na licytacji publicznej, usługodawca ma umowne prawo do kontrolowania, czy nieruchomość jest sprzedawana w sposób profesjonalny i na warunkach rynkowych.

4. Jeśli sprzedaż nieruchomości na warunkach rynkowych pozwoli osiągnąć przychody niższe niż wymagalna do spłaty łączna kwota kredytu z kosztami, i pod warunkiem, że klient nie naruszył żadnych istotnych zobowiązań umownych, usługodawca nie będzie żądał, aby klient, spadkobiercy klienta lub nieruchomość klienta pokryli różnicę innymi aktywami. Obowiązek ten ma zastosowanie przynajmniej wtedy, gdy nieruchomość jest sprzedawana po śmierci klienta lub przeniesieniu na stałe do domu opieki długoterminowej.

5. Usługodawca powinien umożliwić klientom przeniesienie kredytu/pożyczki na inną, odpowiednią nieruchomość, która spełnia warunki i kryteria udzielania kredytu/pożyczki przez danego usługodawcę.

6. Dozwolona jest wcześniejsza, przedterminowa spłata kredytu. Usługodawca na etapie zawierania umowy powinien przedstawić i wyjaśnić Klientowi wysokość kosztów za takie umorzenie. Koszty te powinny być przejrzyste dla Klienta.

7. Usługodawca może oferować różne warunki umów, w tym wysokość opłat, naliczanych odsetek, stałych przez całe życie klienta, lub w z definiowanym okresie lub odsetek zmiennych. W przypadku zmiennej wysokości oprocentowania Klient powinien mieć możliwość wyboru maksymalnego limitu wysokości oprocentowania, ale w każdym przypadku powinien być poinformowany o skutkach, jakie może wywołać brak takiego limitu maksymalnego oprocentowania.

8. Przedsprzedażowy pakiet informacyjnym powinien zawierać informację o wpływie procentu składanego – w przypadku zmiennego oprocentowania w różnych scenariuszach stóp procentowych – wykazując wzrost całkowitego zadłużenia w czasie. Usługodawca powinien również przedstawić klientowi porównanie powyższej informacji i potencjalnej zmiany wartości nieruchomości w różnych scenariuszach zmiany indeksów cen nieruchomości wykazując szacowaną zmianę majątku netto klienta.

9. Usługodawca jest zobowiązany do zapewnienia, że wszystkie informacje przedstawione klientom są rzetelne oraz proces sprzedaży jest świadczony przez kompetentne osoby, posiadające należytą wiedzę oraz należycie upoważnione przez usługodawcę.

10. Usługodawca zapewnia, że kwestionariusz i lista pytań kontrolnych zostały wypełnione przed podpisaniem kontraktu, potwierdzając, że klient uzyskał wymagane istotne informacje. Lista pytań kontrolnych jest podpisana zarówno przez klienta, jak i osobę udzielającą informacji, a kopia przekazywana jest zarówno Usługodawca jak i klientowi.

Zalety renty dożywotniej

BEZPIECZEŃSTWO

Bezpieczne rozwiązanie finansowe, które gwarantuje dożywotnią wypłatę świadczeń.

REGULARNA WYPŁATA

Co miesiąc otrzymujesz rentę dożywotnią, która poprawia domowy budżet.

GWARANCJA

Masz gwarancję zamieszkiwania w swoim domu lub mieszkaniu do końca życia.

BRAK DODATKOWYCH KOSZTÓW

Wszystkie koszty zawarcia umowy, takie jak wycena nieruchomości, notariusz i zaświadczenia pokrywa Fundusz Hipoteczny DOM.